GLF Genarp AB

GLF är ett företag som tillverkar och bedriver handel med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballering, samt återvinning av lastbärare och träemballage.

I tillverkningen av våra pallar och träemballage använder vi trä. Det spill som blir över i form av spån och sågavfall säljer vi vidare till värmeverk. Vi tillverkar ungefär en halv miljon pallar till kunder i branscherna plast, livsmedel, bygg och jordbruksmekanik. De flesta av dem går på export. Men det slutar inte där – vi återvinner och säljer vidare fler pallar än vad vi tillverkar. När pallen är slutförbrukad skickas den vidare till fjärrvärmeverket där den blir värme.

Våra lokaler värms upp med grundvattenvärme. Enkelt förklarat tar vi upp vatten från 45 meters djup och skickar tillbaka det igen på 85 meters djup. Under sommaren kyls lokalen ner med samma vatten, så kallad miljökyla – inga freoner. Sedan 2003 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi är medlemmar i Svenskt Returträ AB. Svenskt Returträ avser att skapa återvinningssystem för sågverks- och trävaruindustrins uttjänta produkter så att lagen om producentansvar uppfylls. Det långsiktiga målet är att skapa återvinningssystem för allt trä.

Mer information GLF