Kemikalier

Kemiska produkter tillverkas och används i allt större antal och mängder. Omsättningen av varor i samhället har ökat enormt de senaste årtiondena. Hälso- och miljörisker kan uppstå vid hantering av kemikalier men även när kemiska ämnen sprids från produkter, både när de används och när de blir avfall.

Kemikalieinspektionen och information om Reach 

Produktregistret hos kemikalieinspektionen

Certifierade miljövarudeklarationer (EPD)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Plast- & Kemiföretagen

Europeiska kemikaliemyndigheten