De nationella miljökvalitetsmålen

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Syftet är alltså att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är minimerade. En enig riksdag antog 1999 femton nationella miljömål och något senare tillkom även ett sextonde mål.

Det finns ett antal företag som hämtar inspiration från Sveriges miljömål när de utformar sina interna miljömål. Man kan säga att dessa företag använder miljökvalitetsmålen som en kompass i miljöarbetet. Företagen kan utgå direkt från de nationella målen, men i många fall utgör delmålen eller de regionala målen en mer konkret bakgrund.

Länk miljömålen