Tips och länkar

Klimatförändringar

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Effekterna kan vara både direkta och indirekta. Till viss del kan effekterna av klimatförändringarna ses redan i dag, till exempel i form av stigande havsnivåer, minskad utbredning av havsisen, smältande glaciärer och döende korallrev.

Klimattips i vardagen både hemma och på företaget

 

Länktips klimat och klimatförändringar

 

 

De nationella miljökvalitetsmålen

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Syftet är alltså att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är minimerade. En enig riksdag antog 1999 femton nationella miljömål och något senare tillkom även ett sextonde mål.

Det finns ett antal företag som hämtar inspiration från Sveriges miljömål när de utformar sina interna miljömål. Man kan säga att dessa företag använder miljökvalitetsmålen som en kompass i miljöarbetet. Företagen kan utgå direkt från de nationella målen, men i många fall utgör delmålen eller de regionala målen en mer konkret bakgrund.

Länk miljömålen

 

Energi

Att ställa om vår energianvändning är en av grundstenarna för att nå miljömålen. Målet Begränsad klimatpåverkan är beroende av att vi använder energin effektivare och byter ut fossila bränslen som kol och olja till förnybara energikällor. Att kartlägga och följa upp verksamhetens energianvändning ger en grund för att prioritera rätt åtgärder.

Länktips energi

 

Transporter

Idag utgör transporterna den främsta källan till koldioxidutsläppen. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till klimatförändringar och en ökande global medeltemperatur. Valet av transportmedel och drivmedel har stor betydelse för om vi ska komma till rätta med problematiken i tid.

Länktips transporter

 

Inköp

Inköp av varor och tjänster påverkar miljön. Inköparen har därför en nyckelroll i företagets miljöarbete genom möjligheterna att samarbeta med leverantörer och ställa krav i enlighet med företagets miljöintentioner. Ju större kund desto större påverkan, men varje inköpare gör viktiga val och även många små inköp ger tillsammans en stor drivkraft.

Länktips inköp

 

Avfall

I ett hållbart Sverige kan vi inte bygga upp berg med onödiga och farliga sopor. Målet God bebyggd miljö innebär bl.a. att den totala mängden avfall ska minska, att avfallet ska bli mindre farligt och att avfall ska sorteras och återföras till kretsloppet. Ett företag kan sänka kostnaderna om avfallsmängden minskar och möjligheterna till återvinning ökar.

Länktips avfall

 

Kemikalier och farliga avfall

Kemiska produkter tillverkas och används i allt större antal och mängder. Omsättningen av varor i samhället har ökat enormt de senaste årtiondena. Hälso- och miljörisker kan uppstå vid hantering av kemikalier men även när kemiska ämnen sprids från produkter, både när de används och när de blir avfall.

Länktips kemikalier

 

 Är det någon länk som inte fungerar? Hör gärna av dig till: lise.johnsson@grevendahl.com